De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Ibiza Kleertjes, www.ibizakleertjes.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden producten te kopen, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Ibiza Kleertjes behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ibiza Kleertjes.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen) van Ibiza Kleertjes op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Ibiza Kleertjes links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Ibiza Kleertjesworden aanbevolen.

Ibiza Kleertjes aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

De informatie op dergelijke websites is door Ibiza Kleertjes niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.